Tania

- A friend who helps you when you really need help is a true friend.

- Khi mà bạn gặp khó khăn nhất, cũng là khi bạn nhận ra ai là người bạn tốt nhất .

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved