NHUNG 'S FATHER

NHUNG 'S FATHER  “  Broken Rice Restaurant ”

This is the father of the owner of my local eating place which is next door to my studio.  He makes the yummiest  pork and rice dishes for many year. Who to adopted  Đen .
 
NHUNG’ S FATHER

Đây là người chủ của nhà hàng Cơm tấm Ba Sơn , kế bên phòng tranh của tôi, là người có bí quyết nấu cơm tấm sườn ngon nhất từ rất nhiều năm nay. Là người đã nhận Đen làm con nuôi.

Located in: People

Copyright © 2017. All Rights Reserved